Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
16
Hôm qua:
110
Tuần này:
569
Tháng này:
1894
Tất cả:
103744

xã Đông Hoàng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào sản xuất kinh doang giỏi năm 2017

Ngày 11/01/2018 09:44:39

Xã Đông Hoàng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào sản xuất kinh doanh giỏi năm 2017. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

CTV: Nguyễn Thị Liên- Xã Đông Hoàng

Ngày 10/01/2017, tại Hội trường đa năng xã Đông Hoàng, UBND - Hội nông dân xã đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Nguyện, PCT hội Nông dân Huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ, BCH Đảng ủy ủy, Thường trực HĐND-UBND xã , đại diện các ban ngành đoàn thể cấp xã 85 đại biểuđại diện cho các tập thể và cá nhân là những hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu trên địa bàn xã về dự hội nghị.

Đồng chí Lê Như Tuân, CT UBND xã phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Văn Bính – PCT UBND xã trình bầy báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Thùc hiÖn chØ thÞ sè 39/ CT -TW ngµy 21/5/2004 cña bé chÝnh trÞ vÒ tiÕp tôc ®Èy m¹nh vµ ®æi míi néi dung h×nh thøc c¸c phong trµo thi ®ua yªu n­íc, ph¸t hiÖn båi d­ìng, c¸c phong trµo vµ c¸ nh©n ®iÓn h×nh tiªn tiÕn ®Ó nh©n ra diÖn réng.

Năm 2017, §¶ng bé, chÝnh quyÒn, MTTQ ®· ph¸t ®éng nhiÒu phong trµo thi ®ua trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi, quèc phßng an ninh, do đó ®· t¹o ra nhiÒu g­¬ng ®iÓn h×nh tiªn tiÕn lµm cho phong trµo thi ®ua cña x· nhà ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ tác động ®Õn nay ®êi sèng, sinh hoạt cña nh©n d©n , t×nh h×nh chÝnh trÞ luôn æn ®Þnh, quèc phßng - an ninh, trËt tù an toµn x· héi lu«n ®­îc gi÷ v÷ng, bé mÆt n«ng th«n ®· cã nhiÒu ®æi míi, với các chủ đề xuyên suốt “Toàn dân chung sức xây dựngNông thôn mới;” “ Phấn đấu xây dựng “con người, cơ quan, đơn vị Kiểu mẫu” Do UBND xã phối hợp với MTTQ phát động; Thi đua chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, do UBND phối hợp với Hội nông dân phát động; Phong trào Phụ nữ Giỏi việc nước đảm việc nhà do Hội Liên hiệp phụ nữ xã phối hợp phát động; Phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” Người cao tuổi với “phong trào Dưỡng sinh”.

KÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c phong trµo thi ®ua trªn c¸c lÜnh vùc thể hiện như:VÒ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp :

Sản xuất nông nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực, nh©n d©n tham gia s¶n xuÊt chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i nªn trong lÜnh vùc kinh tÕ ®· cã b­íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ.

Tổng diện tích gieo cấy lúa cả năm đạt 501.38 ha., trong ®ã: DiÖn tÝch lúa vụ chiêm xuâ 253.6 ha, năng suất 72,7 tạ/ha; Vụ mùa 247,8 ha, năng suất 56,6 tạ/ha; Năng suất luá cả năm đạt 129,3 tạ/Ha/năm; đạt 101% so với kế hoạch; Sản lượng lương thực có hạt đạt.3.333 tấn, trong đó sản lượng lúa 3.244 tấn, bằng 97% so với cùng kỳ năm trước, bằng 101% kế hoạch đề ra.Giá trÞ thu nhËp ®¹t trªn 92 triÖu ®ång/ ha, đạt 102% so víi kÕ hoạch .

Phong trµo thi ®ua trªn lÜnh vùc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, Hội nông dân xã làm nòng cốt, gắn với phong trào Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, ®· t¹o ra sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ vÒ chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång, ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc vµo s¶n xuÊt, lµm thay ®æi tËp tôc canh đã xây dựng thành công cánh đồng mẫu lớn, bước đầu thu hút và nâng cao nhËn thøc cña nh©n d©n, nhiÒu th«n ®· m¹nh d¹n chuyÓn ®æi c©y trång cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. Phong trµo s¶n xuÊt vô ®«ng toµn x· gieo trồng cây vụ đông 2016-2017 đạt 55,8 Ha, bằng 101% kế hoạch; trong đó cây ngô 17,9ha; Vụ đông 2017 – 2018 đạt 51,32 Ha, bàng 93,3% kế hoạch, trong đó diện tích ngô trång ®­îc 11,32 ha. đạt 75% kế hoạch. Tiêu biểu trong phong trào chuyển dịch cơ cấu cây trồng như thôn 2, thôn 3; gương mẫu trong chấp hành lịch thời vụ như nhân dân và cán bộ thôn 1; Tiêu biểu trong phong trào Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi do hội Nông dân phát động như hộ ông Nguyễn Quý Linh, thôn 2; hộ ông Lê Bá Dũng, thôn 1, hộ ông Lê Văn Đại, thôn 6; hộ bà Lê Thị Thương, thôn 11

Đặc biệt nổi lên hộ gia đình đầu tư trồng hoa, cây cảnh đạt hiệu quả kinh tế cao như hộ ông Lê Văn Hùng thôn 4, Hộ ông Nguyễn Quý Linh thôn 2, ông Lê Văn Tôn thôn 6 với mô hình Dịch vụ làm đất, các mô hình đã thật sự đáp ứng yêu cầu “Nông dân nhìn, nông daan học và nông dân làm theo

VÒ ch¨n nu«i:

Mặc dù trong điều kiện giá cả sản phẩm thịt gia súc, gia cầm biến động nhiều bất lợi đối với người đầu tư chăn nuôi, song C¸c trang tr¹i vÉn duy tr× vµ cho thu nhËp tương đối æn ®Þnh, gi¶i quyÕt ®­îc nhiều viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, nh­ Ông Lê Văn Hùng thôn 4 với mô hình trồng hoa trong nhà lưới; trang tr¹i cña hé ông : NguyÔn H÷u nh©n th«n 6; Hé ông Lê Bá Lưu thôn 11, với mô hình gia trại chăn nuôi, ấp nở con giống và kinh doanh thức ăn gia súc, tổng doanh thu năm 2017 đạt trên 4,5 tỷ đồng, lợi nhuận trên 500 triệu đồng. Tiêu biểu trong thưc hiện phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm như nhân dân và cán bộ thôn 1, thôn 8, thôn 10 và thôn 11.

Phong trµo thi ®ua trong lÜnh vùc s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp & dÞch vô

Lµ mét x· cã 02 tuyÕn ®­êng giao th«ng ch¹y qua tạo thuËn lîi cho viÖc giao l­u bu«n b¸n vµ më mang c¸c ngµnh nghÒ dÞch vô ở trong khu dân cư cã hé ®· m¹nh d¹n ¸p dông nh÷ng ph­¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh míi, tiÕp cËn thÞ tr­êng mét c¸ch tinh tÕ t¹o ra thu nhËp kh¸. Trªn ®Þa bµn x· ®· cã gần 200 hé bu«n b¸n, s¶n xuÊt ngµnh nghÒ kinh doanh dÞch vô, cã 02 c«ng ty vµ 01 doanh nghiÖp, tæng gi¸ trÞ thu nhËp trong lÜnh vùc dÞch vô tiÓu thñ c«ng nghiÖp ước ®¹t trªn 40 tû ®ång, t¨ng 18.5 tû ®ång b»ng 195% so với năm 2016. Tiêu biểu như hộ ông Lê Hoài Nam thôn 6, chuyên kinh doanh dịch vụ tổng hợp; Hộ bà Trần Thị Hường, thôn 9 với mô hình dịch ăn uống.
Tại hội nghị, hội đồng thi đua khen thưởng xã đã công bố quyết định trao giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho 12 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

xã Đông Hoàng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào sản xuất kinh doang giỏi năm 2017

Đăng lúc: 11/01/2018 09:44:39 (GMT+7)

Xã Đông Hoàng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào sản xuất kinh doanh giỏi năm 2017. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

CTV: Nguyễn Thị Liên- Xã Đông Hoàng

Ngày 10/01/2017, tại Hội trường đa năng xã Đông Hoàng, UBND - Hội nông dân xã đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Nguyện, PCT hội Nông dân Huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ, BCH Đảng ủy ủy, Thường trực HĐND-UBND xã , đại diện các ban ngành đoàn thể cấp xã 85 đại biểuđại diện cho các tập thể và cá nhân là những hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu trên địa bàn xã về dự hội nghị.

Đồng chí Lê Như Tuân, CT UBND xã phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Văn Bính – PCT UBND xã trình bầy báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Thùc hiÖn chØ thÞ sè 39/ CT -TW ngµy 21/5/2004 cña bé chÝnh trÞ vÒ tiÕp tôc ®Èy m¹nh vµ ®æi míi néi dung h×nh thøc c¸c phong trµo thi ®ua yªu n­íc, ph¸t hiÖn båi d­ìng, c¸c phong trµo vµ c¸ nh©n ®iÓn h×nh tiªn tiÕn ®Ó nh©n ra diÖn réng.

Năm 2017, §¶ng bé, chÝnh quyÒn, MTTQ ®· ph¸t ®éng nhiÒu phong trµo thi ®ua trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi, quèc phßng an ninh, do đó ®· t¹o ra nhiÒu g­¬ng ®iÓn h×nh tiªn tiÕn lµm cho phong trµo thi ®ua cña x· nhà ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ tác động ®Õn nay ®êi sèng, sinh hoạt cña nh©n d©n , t×nh h×nh chÝnh trÞ luôn æn ®Þnh, quèc phßng - an ninh, trËt tù an toµn x· héi lu«n ®­îc gi÷ v÷ng, bé mÆt n«ng th«n ®· cã nhiÒu ®æi míi, với các chủ đề xuyên suốt “Toàn dân chung sức xây dựngNông thôn mới;” “ Phấn đấu xây dựng “con người, cơ quan, đơn vị Kiểu mẫu” Do UBND xã phối hợp với MTTQ phát động; Thi đua chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, do UBND phối hợp với Hội nông dân phát động; Phong trào Phụ nữ Giỏi việc nước đảm việc nhà do Hội Liên hiệp phụ nữ xã phối hợp phát động; Phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” Người cao tuổi với “phong trào Dưỡng sinh”.

KÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c phong trµo thi ®ua trªn c¸c lÜnh vùc thể hiện như:VÒ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp :

Sản xuất nông nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực, nh©n d©n tham gia s¶n xuÊt chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i nªn trong lÜnh vùc kinh tÕ ®· cã b­íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ.

Tổng diện tích gieo cấy lúa cả năm đạt 501.38 ha., trong ®ã: DiÖn tÝch lúa vụ chiêm xuâ 253.6 ha, năng suất 72,7 tạ/ha; Vụ mùa 247,8 ha, năng suất 56,6 tạ/ha; Năng suất luá cả năm đạt 129,3 tạ/Ha/năm; đạt 101% so với kế hoạch; Sản lượng lương thực có hạt đạt.3.333 tấn, trong đó sản lượng lúa 3.244 tấn, bằng 97% so với cùng kỳ năm trước, bằng 101% kế hoạch đề ra.Giá trÞ thu nhËp ®¹t trªn 92 triÖu ®ång/ ha, đạt 102% so víi kÕ hoạch .

Phong trµo thi ®ua trªn lÜnh vùc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, Hội nông dân xã làm nòng cốt, gắn với phong trào Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, ®· t¹o ra sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ vÒ chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång, ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc vµo s¶n xuÊt, lµm thay ®æi tËp tôc canh đã xây dựng thành công cánh đồng mẫu lớn, bước đầu thu hút và nâng cao nhËn thøc cña nh©n d©n, nhiÒu th«n ®· m¹nh d¹n chuyÓn ®æi c©y trång cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. Phong trµo s¶n xuÊt vô ®«ng toµn x· gieo trồng cây vụ đông 2016-2017 đạt 55,8 Ha, bằng 101% kế hoạch; trong đó cây ngô 17,9ha; Vụ đông 2017 – 2018 đạt 51,32 Ha, bàng 93,3% kế hoạch, trong đó diện tích ngô trång ®­îc 11,32 ha. đạt 75% kế hoạch. Tiêu biểu trong phong trào chuyển dịch cơ cấu cây trồng như thôn 2, thôn 3; gương mẫu trong chấp hành lịch thời vụ như nhân dân và cán bộ thôn 1; Tiêu biểu trong phong trào Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi do hội Nông dân phát động như hộ ông Nguyễn Quý Linh, thôn 2; hộ ông Lê Bá Dũng, thôn 1, hộ ông Lê Văn Đại, thôn 6; hộ bà Lê Thị Thương, thôn 11

Đặc biệt nổi lên hộ gia đình đầu tư trồng hoa, cây cảnh đạt hiệu quả kinh tế cao như hộ ông Lê Văn Hùng thôn 4, Hộ ông Nguyễn Quý Linh thôn 2, ông Lê Văn Tôn thôn 6 với mô hình Dịch vụ làm đất, các mô hình đã thật sự đáp ứng yêu cầu “Nông dân nhìn, nông daan học và nông dân làm theo

VÒ ch¨n nu«i:

Mặc dù trong điều kiện giá cả sản phẩm thịt gia súc, gia cầm biến động nhiều bất lợi đối với người đầu tư chăn nuôi, song C¸c trang tr¹i vÉn duy tr× vµ cho thu nhËp tương đối æn ®Þnh, gi¶i quyÕt ®­îc nhiều viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, nh­ Ông Lê Văn Hùng thôn 4 với mô hình trồng hoa trong nhà lưới; trang tr¹i cña hé ông : NguyÔn H÷u nh©n th«n 6; Hé ông Lê Bá Lưu thôn 11, với mô hình gia trại chăn nuôi, ấp nở con giống và kinh doanh thức ăn gia súc, tổng doanh thu năm 2017 đạt trên 4,5 tỷ đồng, lợi nhuận trên 500 triệu đồng. Tiêu biểu trong thưc hiện phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm như nhân dân và cán bộ thôn 1, thôn 8, thôn 10 và thôn 11.

Phong trµo thi ®ua trong lÜnh vùc s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp & dÞch vô

Lµ mét x· cã 02 tuyÕn ®­êng giao th«ng ch¹y qua tạo thuËn lîi cho viÖc giao l­u bu«n b¸n vµ më mang c¸c ngµnh nghÒ dÞch vô ở trong khu dân cư cã hé ®· m¹nh d¹n ¸p dông nh÷ng ph­¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh míi, tiÕp cËn thÞ tr­êng mét c¸ch tinh tÕ t¹o ra thu nhËp kh¸. Trªn ®Þa bµn x· ®· cã gần 200 hé bu«n b¸n, s¶n xuÊt ngµnh nghÒ kinh doanh dÞch vô, cã 02 c«ng ty vµ 01 doanh nghiÖp, tæng gi¸ trÞ thu nhËp trong lÜnh vùc dÞch vô tiÓu thñ c«ng nghiÖp ước ®¹t trªn 40 tû ®ång, t¨ng 18.5 tû ®ång b»ng 195% so với năm 2016. Tiêu biểu như hộ ông Lê Hoài Nam thôn 6, chuyên kinh doanh dịch vụ tổng hợp; Hộ bà Trần Thị Hường, thôn 9 với mô hình dịch ăn uống.
Tại hội nghị, hội đồng thi đua khen thưởng xã đã công bố quyết định trao giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho 12 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Tình hình kinh tế - xã hội